Wolni i Solidarni

Poseł Małgorzata Zwiercan o innowacjach, ubezpieczeniach i budżecie

Poseł Małgorzata Zwiercan na ostatnim posiedzeniu Sejmu w imieniu Koła Wolnych i Solidarnych zabrała głos omawiając sprawozdania Komisji Sejmowych:

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Przypomnę, że przedkładany projekt ustawy jest już drugim etapem zmian, które mają prowadzić do poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem projektowanych zmian jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności oraz podniesienie atrakcyjności instrumentów podatkowych.

Po raz kolejny muszę podkreślić, że ustawa ma charakter horyzontalny. Uważam, że takie podejście do polskiej gospodarki i ciągłe podnoszenie jej poziomu innowacyjności w pozytywny sposób wpłyną na postrzeganie polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Nie ulega wątpliwości, że kiedy tak się stanie, wszyscy nasi obywatele na tym zyskają. Takie podejście rządu do innowacyjności i chęć ciągłego podnoszenia jej poziomu trzeba uznać za dobry krok w stronę rozwoju naszego kraju, rozwoju gospodarczego. Należy podkreślić, że realizacja przewidzianych działań przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w ˝Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ wicepremiera, ministra Mateusza Morawieckiego. Musimy też pamiętać, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkich zamierzonych celów bez wprowadzenia zmian legislacyjnych. Dlatego też w ˝Białej księdze innowacji˝ zostały wyodrębnione te rozwiązania, których nie można osiągnąć bez wprowadzenia zmian legislacyjnych, np. dotyczące ulg podatkowych.

Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej zostało zgłoszonych szereg poprawek do ustawy. Komisja przyjęła projekt wraz z poprawkami. Uważam, że wprowadzane zmiany są niezbędne i bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, a to w perspektywie czasowej przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzrost popytu na ich produkcję. Po raz kolejny podkreślę, że projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, głównie środowiska przedsiębiorców, jednostek naukowych czy inwestorów.

Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt ustawy. Dziękuję.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Celem procedowanej ustawy jest implementacja unijnej dyrektywy, co jako członkowie Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani zrobić. Podczas jednego z posiedzeń podkomisji, na których omawiany był ten projekt, odbyła się krótka dyskusja dotycząca tego, w jakim stopniu wdrażane przez nas regulacje odpowiadają treściom unijnych przepisów. Faktem jest, że zakres ustaw wprowadzających dane przepisy unijne bywa różny i często wykracza poza ramy określone w dokumencie, na którym jest wzorowany. Nie jest to jednak według mnie kwestia priorytetowa. Istotne jest, żeby wprowadzane regulacje w jak najlepszy, najpełniejszy sposób odpowiadały konkretnym problemom i mogły przysłużyć się naszemu społeczeństwu, żeby rozwiązania, spełniając wymagane normy, były w jak najlepszy sposób dostosowane do realiów naszego kraju.

Jestem pewna, że projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spełnia te wymagania. Jak twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedłożona nam ustawa jest wynikiem poszukiwania kompromisu między tzw. swobodą działalności gospodarczej a ochroną konsumenta. Poszukiwania te trwały podczas długiej pracy nad projektem w ministerstwie, podczas późniejszych konsultacji oraz prac prowadzonych w Sejmie. Szereg uwzględnionych uwag zainteresowanych stron oraz wprowadzonych poprawek przekłada się na procedowany dziś projekt. Nie mam wątpliwości, że zawarte w nim rozwiązania są rozsądne.

Potrzeba zwiększenia ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń nie jest potrzebą nową. Różne przypadki oszustw i nadużyć, niejasne i krętackie produkty były wynikiem m.in. niedostatecznych i złych uregulowań prawnych. Proponowane przepisy zwiększą bezpieczeństwo klienta, profesjonalizm usług oraz transparentność całego rynku. Polepszy się dopasowanie produktów do oczekiwań i potrzeb. Oczywiście zgadzam się, że niebagatelny wpływ na odbiór i wynik wprowadzenia tej ustawy, jak przy wszystkich aktach prawnych, będzie miała egzekucja nowych przepisów. Jestem jednak przekonana o sensie i potrzebie uchwalenia tych regulacji.

Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za procedowanym projektem ustawy.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko w imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni wobec sprawozdań Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Dla nas sprawa jest oczywista. Zmiana ustawy budżetowej jest niezbędna, gdyż zmianie uległa kwota dochodu państwa. Ze strony części opozycji padają pytania o powód tego rodzaju korekty w ostatnich miesiącach roku. Zdziwienie tej właśnie części opozycji zrozumieć nietrudno, 8 lat jej rządów i jej polityki finansowej w swej istocie składało się przecież z jednej totalnej propozycji: wszystkie pieniądze polskich podatników wydać na długo przed upływem roku budżetowego, permanentnie zaciągać kolejne pożyczki, choćby kosztem opłacania najdroższych linii kredytowych, a jeśli nadal brakowało pieniędzy, wyprzedawać za bezcen kolejne składniki polskiego narodowego majątku, co przez kolejne 8 lat na szkodę Polski i Polaków czyniono bez opamiętania.

Nerwowe reakcje ˝totalnej propozycji˝ mającej do zaproponowania tylko i wyłącznie zadłużanie i wyprzedawanie w sposób najoczywistszy biorą się stąd, że wszyscy dzisiaj jesteśmy świadkami takiego gospodarowania groszem publicznym, przy którym nie tylko nie trzeba zaciągać następnych kredytów obciążających rachunek kolejnych, nienarodzonych jeszcze pokoleń Polaków, ale także, jak się okazuje, nie trzeba wcale wyprzedawać kolejnych składników narodowego majątku.

Zmiana ustawy budżetowej na 2017 r. jest dla Polski i Polaków bardzo dobrą wiadomością. Po 8 latach rządów ministra finansów, który pomimo zadłużania i wyprzedawania Polski potrafił tylko stwierdzić, że nie ma i nie będzie, mamy dziś takiego gospodarza polskich finansów, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który nie zadłuża, nie wyprzedaje, a znajduje pieniądze na taką pomoc dla milionów polskich rodzin, jaka była nie do wyobrażenia dla rządzących rodem z PO i PSL. (Oklaski)

Ustosunkowując się do zmian w ustawie budżetowej, nie sposób nie odnieść się chociaż ogólnie do zarzutów stawianych w tej kwestii przez ˝totalną propozycję˝. Należałoby zapytać: O co właściwie chodzi? Mamy przecież do czynienia z sytuacją posiadania w budżecie naszego państwa większej ilości pieniędzy, niż to przewidywano. Czy to więc lepsza sytuacja budżetowa naszego państwa uruchamia kolejne pokłady agresji totalnej opozycji? Przecież jeśli ktoś reaguje niezadowoleniem, złością i agresją na fakt, że Polska ma więcej pieniędzy to w najwyższym stopniu uzasadnione jest pytanie, czy poprawa sytuacji finansowej Polski jest złem, które należy zwalczać. O co w takiej polemice chodzi? Czy ˝totalna propozycja˝ ma do zaoferowania tylko totalny sprzeciw totalnie przeciw wszystkiemu? Jeśli poprawa sytuacji budżetowej budzi niezadowolenie, można zapytać, czy celem ludzi, którzy tak reagują, jest dobro Polski.

Koło Poselskie Wolni i Solidarni z satysfakcją wyraża poparcie dla przedstawionych zmian w ustawie. Dziękuję bardzo.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *