Wolni i Solidarni

Przypomnienie – zasady umieszczania plakatów i materiałów w ramach prowadzonej kampanii wyborczej

Przypomnienie – zasady umieszczania plakatów i materiałów w ramach prowadzonej kampanii wyborczej

W odniesieniu do mających miejsce spotkań przedwyborczych i wyborczych przypominam Państwu zasady umieszczania plakatów zawarte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).

Art. 11O Kodeksu wyborczego stanowi, że:

§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i slupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§4. (utracił moc)2)

§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela.

§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników.

Podsumowując przypominam – informuję, że zgodnie z art. 495 Kodeksu wyborczego nieprzestrzeganie tych przepisów zagrożone jest grzywną, do której stosowania uprawniony jest Sąd, a w drodze postępowania mandatowego – funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
Ponadto przypominam, że osoby, które uzyskały (ważne oznaczone nr. wewnętrznym) wystawione przeze mnie Upoważnienia do zgłaszania kandydatów i członków komisji wyborczych w ramach KW Wolni i Solidarni zostały zobowiązane, do przestrzegania porządku i powyżej wymienionych zasad. Pokłosie pouczenia oraz prowadzonych rozmów dot. powyższych przepisów prawa stanowi umieszczona dodatkowo przeze mnie na wszystkich ważnych wspomnianych powyżej Upoważnieniach następująca treść:

Wyżej wymienione czynności mogą być wykonywane jedynie z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349). Upoważnienie to może być odwołane.
Ponadto proszę osoby zgłaszające kandydatów do zobowiązania ich do zachowania zasad przyzwoitości, porządku w okresie prowadzenia kampanii wyborczej i należytej estetyki po zakończonej kampanii wyborczej tj. m.in. zdjęcia plakatów niedopuszczenie do zaśmiecania terenu będącego szeroko rozumianym obiektem prowadzonej działalności wyborczej w ramach KOMITETU WYBORCZEGO WOLNI I SOLIDARNI

Nadmieniam, że tylko Upoważnienia (przeznaczone do zgłaszania list kandydatów) zawierające odpowiedni nr wew. oraz cytowaną przeze mnie w powyższym akapicie treść uzyskały moją adnotację – ważność.
Zestawiam również na stronie otrzymane w opisanej sprawie pisma wystosowane do KW Wolni i Solidarni przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Straż Miejską w Białymstoku.

Pełnomocnik Wyborczy
Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni
Dr Grzegorz Krzysztof Krzeszowski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *