Statut Partii Politycznej Wolni i Solidarni

Dlaczego Wolni? – bo jesteśmy Polakami.
– bo to pragnienie wyssaliśmy z mlekiem naszych matek.
– bo nasi ojcowie wolność mierzyli krzyżami.
– bo Poeta nakazywał: „wolnej myśli to już za nic nie daj”.
– bo
poszukujemy „prawdy jasnego płomienia”.
– bo z niewolnika nie ma pracownika.
– bo na przemoc szablą odpowiemy.

Dlaczego Solidarni?
– bo jesteśmy Polakami.
– bo nakazano nam iść drogą wzajemnej miłości i dobroci.
– bo wspólnie znaczymy więcej i możemy więcej.
– bo dla rozwoju współpraca jest tak samo ważna jak konkurencja.
– bo nie ma wolności bez solidarności.
– bo potrzebujemy społecznego i międzynarodowego pokoju.
– bo takie jest nasze dziedzictwo, które prowadzi do lepszej Polski.

 

Preambuła

Porażeni ogromem wszechświata, zdumieni tajemnicami istnienia, czasu, przestrzeni i myśli nie poddajemy się pustce. Wierzymy w sens naszego życia, w sens zbiorowego, narodowego i cywilizacyjnego trwania. Rodzimy się, wzrastamy i przemijamy dla siebie
i dla innych. Z nadzieją lepszego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Ponad nami jest ojczyzna z językiem i tradycją, z miejscem i kulturą. Jest państwo, nasz wielki wspólny dom.

Powyżej są ogólnoludzkie i zarazem boskie wartości: dobro i prawda, wolność, sprawiedliwość i solidarność. Chcemy im służyć, wzbogacać je i do nich dążyć.

Tworzymy partię polityczną o nazwie „Wolni i Solidarni”. Ideą partii jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna oraz wolność rozumiana jako swoboda wielorakich odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej. Do chlubnej polskiej tradycji walki
„za wolność naszą i waszą” dodajemy ideę solidarności między ludźmi, grupami społecznymi i między narodami.

Chcemy przywrócić polityce jej etos. Chcemy realizacji dobra wspólnego, współpracy, rozwiązywania konfl iktów, kompromisu, godzenia sprzecznych poglądów i konkurencyjnych interesów.. Polityka ma czynić ze społeczności osób wspólnotę, w której odnajdą
się wszyscy Polacy, bez względu na wiek, stan ducha, wiedzy, czy posiadania. Opieka zdrowotna, praca, edukacja, kultura muszą być dostępne dla wszystkich. Prawo powinno być proste, przejrzyste, zrozumiałe dla każdego i skuteczne.

Organizujemy się, by wyznaczać nowe kierunki i cele, umacniać
Polskę, więzi międzyludzkie i nasze charaktery, by być
bardziej wolni i solidarni.

 1. „Wolni i Solidarni” jest partią polityczną działającą na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (dalej: Ustawa), posługuje się nazwą „Wolni i Solidarni” , skrótem
  Wolni i Solidarni.
 2. Partia „Wolni i Solidarni” ma siedzibę w Warszawie, ale może tworzyć przedstawicielstwa za granicą, a także być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne.
 3. Celami Partii Wolni i Solidarni są:
  1. 3.1 Nowy ustrój w Polsce – solidaryzm. Ustrój oparty o gospodarkę rynkową i demokrację solidarną. Gdzie silni i bogaci wspomagają słabych i biednych. Dzielą się zasobnością i wiedzą. Ale i wzajemnie, gdzie biedni nie tylko korzystają
   z publicznego wsparcia, ale pracują i zarabiają. Pracą nad sobą, kształceniem się, samopomocą pomnażają materialne i duchowe bogactwo kraju. Taki ustrój będziemy budować.
  2. 3.2 Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadająca wyzwaniom i możliwościom XXI wieku. Konstytucja regulująca kwestie ludzkiej aktywności w dobie informatyzacji i robotyzacji, strzegąca państwowej suwerenności i społecznej
   sprawiedliwości przed zakusami skoncentrowanego kapitału i mediów. Konstytucja wolności, solidarności i sensu.
  3. 3.3 Nowa wielka Unia Europejska. Unia demokratycznych, praworządnych państw, z Polską łączącą Zachód ze Wschodem Europy. My, Polacy, możemy i powinniśmy być geopolitycznym i kulturowym centrum Unii przewodzącej światu, stojącej
   na straży pokoju i międzynarodowego ładu, kreującej pytania, umiejętności i zrozumienie. Do takiej Unii będziemy dążyć.
 4. Struktura Partii Wolni i Solidarni:
 1. 4.1 Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest Koło terenowe albo środowiskowe. Numer koła nadaje Przewodniczący Partii.
 2. 4.2 Koła powstają samoczynnie z inicjatywy co najmniej 4 członków Partii. Koło rozwiązuje się wskutek zmniejszenia liczby jego członków poniżej 4.
 3. 4.3 Koło samodzielnie określa miejsce i sposób funkcjonowania oraz swój skład bezwzględną większością członków Koła. Statutowymi organami Koła są Zebranie Członków Koła oraz Lider Koła, wybierany i odwoływany bezwzględną większością
  członków Koła przez to Zebranie.
 • Członkowie:
  1. 5.1 Członkiem Partii Wolni i Solidarni zostaje osoba spełniająca
   warunki Ustawy, podzielająca założenia ideowe Partii, jej
   cele i zasady, przewidziane niniejszym Statutem po złożeniu
   deklaracji zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub dwóch
   członków Zarządu Partii.
  2. 5.2 Członkowie są zobowiązani do przestrzegania Statutu, płacenia
   składek i do przynależności do jednego terenowego
   albo środowiskowego Koła liczącego co najmniej 4 osoby.
   Uczestnictwo członka w Kole aprobuje Zebranie Członków
   Koła bezwzględną większością członków Koła.
  3. 5.3 Członkowie mają bierne i czynne prawa wyborcze do władz
   Partii, mają prawo do własnych inicjatyw organizacyjnych.
  4. 5.4 Członkostwo w Partii wygasa w wypadku pisemnego wystąpienia
   z Partii, nie przynależności do żadnego Koła przez
   więcej niż 30 dni, wykluczenia przez Zarząd lub Przewodniczącego,
   śmierci i w przypadkach wskazanych w Ustawie.
  5. 5.5 Członek może zostać wykluczony z Partii w przypadku naruszania
   postanowień Statutu lub uchwał organów Partii,
   jak również w razie, jeśli podał w deklaracji przystąpienia do
   Partii nieprawdziwe informacje lub jeśli dopuścił się czynów
   nieetycznych lub podejmował inne działania na szkodę Partii,
   jak również, jeśli zgodnie z przepisami prawa utracił prawo
   do członkostwa w partii politycznej.
  6. 5.6 Decyzje w sprawie wykluczenia z Partii podejmuje Przewodniczący
   Partii albo Zarząd bez udziału Przewodniczącego.
  7. 5.7 Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje w terminie 7
   dni od jej doręczenia odwołanie do Przewodniczącego, którego
   decyzja jest ostateczna. Od decyzji Przewodniczącego
   odwołanie w tym samym terminie przysługuje do Zarządu,
   który podejmuje decyzję bez udziału Przewodniczącego i
   wówczas decyzja też jest ostateczna.
 • Członkowie wspierający:
  1. 6.1 Członkami wspierającymi Partii Wolni i Solidarni mogą zostać
   osoby, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne lub fundacje pisemnie deklarujące więź z ideami i
   celami Partii. Członek Partii nienależący do żadnego Koła
   więcej niż 30 dni przestaje być członkiem, a staje się członkiem
   wspierającym. Decyzje o przyjęciu członka wspierającego
   podejmuje Przewodniczący. W tym samym nieodwołalnym
   trybie zapadają decyzje o wykluczeniu z takiego
   członkostwa.
  2. 6.2 Członkowie wspierający mają prawa do uczestnictwa w pracach
   programowych, do informacji i dyskusji nad kształtem
   ideowym i organizacyjnym Partii, mogą opłacać składki.
  3. 6.3 Członkowie wspierający mogą zrzeszać się w Kluby Wolni i
   Solidarni, które samodzielnie, demokratycznie określają swoje
   władze i zadania.
 • Władze Partii Wolni i Solidarni:
  1. 7.1 Organami władz krajowych Partii Wolni i Solidarni są: Przewodniczący,
   Zarząd, Rada Krajowa i Zgromadzenie Ogólne.
   Przewodniczący i Zarząd powoływani są na czteroletnie
   wspólne kadencje.
  2. 7.2 Delegaci do Zgromadzenia Ogólnego wybierani są demokratycznie
   bezwzględną większością członków Kół. Każde Koło
   ma prawo wybrać jednego Delegata na każdą rozpoczętą
   dziesiątkę członków danego Koła według stanu liczbowego
   Koła na jeden miesiąc przed dniem wyboru.
 • Zgromadzenie Ogólne:
  1. 8.1 Zgromadzenie Ogólne zwołuje co najmniej raz w roku Przewodniczący
   informując o miejscu, czasie i porządku obrad
   Liderów Kół co najmniej na 30 dni przed Zgromadzeniem.
   Koła powinny zgłosić Przewodniczącemu wybranych Delegatów
   na Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.
  2. 8.2 Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały jawnie (za wyjątkiem
   uchwał dotyczących osób), zwykłą większością głosów
   obecnych na zgromadzeniu, z wyjątkiem zmiany Statutu i
   rozwiązania Partii Wolni i Solidarni, do której wymagana jest
   obecność co najmniej połowy Delegatów.
  3. 8.3 Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
   1. uchwalanie i zmiana Statutu,
   2. uchwalanie strategii, programów, działań i inicjatyw,
   3. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Zarządu,
    uzupełnianie składu tych organów oraz udzielanie im absolutorium,
   4. zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd list kandydatów
    Partii na posłów i senatorów,
   5. zatwierdzanie rocznej informacji o działalności fi nansowej
    Partii.
   6. uchwalanie rozwiązania Partii Wolni i Solidarni, połączenia
    z inną partią, udziału w krajowych i międzynarodowych
    organizacjach zrzeszających partie polityczne.
 • Rada Krajowa:
  1. 9.1 Rada Krajowa składa się z Przewodniczącego Partii, członków
   będących posłami, senatorami, radnymi sejmików wojewódzkich,
   wójtami, burmistrzami i prezydentami miast.
  2. 9.2 Radę Krajową zwołuje Przewodniczący co najmniej raz na
   półrocze lub na wniosek Zarządu, informując o miejscu, czasie
   i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
  3. 9.3 Rada Krajowa podejmuje uchwały jawnie (za wyjątkiem
   uchwał dotyczących osób) przy obecności przynajmniej połowy
   jej członków.
  4. 9.4 Do kompetencji Rady Krajowej należy:
   1. uchwalanie bieżącej polityki i działalności Partii,
   2. wyrażanie sprzeciwu co do zawarcia porozumień i koalicji
    z innymi krajowymi partiami lub organizacjami społecznymi,
   3. powoływanie komisji i zespołów, określanie ich kompetencji
    i składu,
   4. opiniowanie wniosków Zarządu o zmianę Statutu i innych
    aktów prawnych Partii.
 • Zarząd Partii:
  1. 10.1 Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego
   Partii. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący.
  2. 10.2 Zarząd określa własny regulamin, prawa i obowiązki swych
   członków.
  3. 10.3 Zarząd realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Rady
   Krajowej. Kieruje bieżącą działalnością Partii, ustala wysokość
   składek członkowskich oraz reguły prowadzenia gospodarki
   fi nansowej Partii.
  4. 10.4 Zarząd nadzoruje prace doraźnych komisji, przedstawicielstw,
   zespołów, biura Partii oraz zgłasza pełnomocników
   fi nansowych.
  5. 10.5 Zarząd proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu listy kandydatów
   partii na posłów i senatorów spośród kandydatów wskazanych
   przez co najmniej 30-osobowe Koła lub porozumienia
   Kół liczące łącznie co najmniej 50 członków.
  6. 10.6 Zarząd zatwierdza kandydatury Partii do wyborów samorządowych
   zgłaszane przez co najmniej 10-osobowe Koła lub
   przez Kluby Wolni i Solidarni.
  7. 10.7 Zarząd sporządza i przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu
   roczną informację fi nansową w terminie umożliwiającym podjęcie
   przez Zgromadzenie Ogólne uchwały zatwierdzającej tę
   informacje.
 • Przewodniczący Partii:
  1. 11.1 Przewodniczący kieruje Partią, reprezentuje ją na zewnątrz
   oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu Partii.
  2. 11.2 Przewodniczący ma prawo czynnie uczestniczyć w pracach
   wszystkich organów i jednostek Partii z zastrzeżeniem punktów
   5.6. i 5.7.
 • Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich i innych
  zgodnych z obowiązującym prawem źródeł fi nansowania.
 • Połączenie Partii z inną partią polityczną:
  1. 13.1 Podstawą połączenia Partii z inną partią polityczną jest
   Uchwała Zgromadzenia Ogólnego, o której mowa w pkt VIII,
   ust. 8.3. pkt 6.
  2. 13.2 Przewodniczący, Zarząd i Rada Krajowa zachowują swe
   uprawnienia do czasu, w którym niezbędne są wszystkie
   czynności konieczne do wykonania połączenia, w szczególności
   dotyczące przekazania majątku.
 • Rozwiązanie Partii:
  1. 14.1 Podstawą rozwiązania Partii jest Uchwała Zgromadzenia
   Ogólnego, o której mowa w pkt VIII, ust. 8.3. pkt 6. Uchwała
   ta wskazuje likwidatora Partii.
  2. 14.2 O likwidacji likwidator powiadamia wszystkie koła terenowe
   i środowiskowe, określając im sposób postępowania co do
   majątku Partii wykorzystywanego w tych kołach.
  3. 14.3 Likwidator dokonuje czynności mających na celu zakończenie
   działalności Partii, w szczególności wypowiada umowy o
   korzystanie z mienia, o dostawy i świadczenie usług na rzecz
   Partii. Likwidator zbywa majątek, kierując się koniecznością
   uzyskania najlepszej ceny oraz spłaca wierzycieli. Majątek
   pozostały po spłacie wierzycieli zostaje przeznaczony na cel
   społecznie użyteczny, spełniający oczekiwania przewidziana
   w preambule Statutu Partii.
  4. 14.4 Czynności likwidatora zatwierdza Przewodniczący Partii i on
   wydaje decyzję o zakończeniu likwidacji.
 • Postanowienie wstępne:
  Do czasu zwołania Zgromadzenia Ogólnego i wyborów władz Partii
  funkcję Przewodniczącego Partii Wolni i Solidarni pełni poseł na
  Sejm RP Kornel Morawiecki.


Kornel Morawiecki
Małgorzata Zwiercan
Ireneusz Zyska

Dziękujemy za zainteresowanie i uwagę. Jeśli chcesz wspólnie budować polityczną siłę Wolni i Solidarni, jeśli zgadzasz się z ideą i Statutem, zapraszamy:

 1. Czytelnie wypełnij deklaracje członkowską i odeślij na wskazany adres. Skontaktujemy się z Tobą.
 2. Według Statutu najpóźniej 30 dni po potwierdzeniu członkostwa musisz trafić do Koła. Masz dwie możliwości:
  1. Znajdź terytorialne lub środowiskowe Koło, które będzie chciało Cię przyjąć. Możesz Liczyć na naszą pomoc.
  2. Przekonaj co najmniej trzy osoby z którymi będziesz tworzyć Koło do wstąpienia do Partii.
 3. Koła prosimy o zorganizowanie spotkania, wybór lidera, wstępne określenie celu i przysłanie krótkiej relacji z planami na przyszłość.

Powodzenia Kornel Morawiecki

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ PARTII WOLNI I SOLIDARNI

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ PARTII WOLNI I SOLIDARNI WRAZ ZE STATUTEM